Käyttöehdot

STUDION SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖEHDOT

Luethan käyttöehdot huolellisesti ennen varaustasi.

1. Tilamme on liikuntatila, joka on tarkoitettu pääasiassa kuntoiluun, pienryhmä- tai yksilövalmennukseen. Tilaa ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, ilman Studion etukäteistä lupaa. Tilalla tarkoitetaan kaikkia Studion hallitsemia liikuntatiloja, joihin Asiakas voi tehdä Varauksen.

2. Tilaa tulee käyttää huolellisesti ja asianmukaisesti. Asiakas vastaa itsensä tai Loppuasiakkaiden Tiloille ja siellä oleville kalusteille tai laitteille sekä muuten Studiolle aiheuttamista vahingoista. Asiakas vastaa siitä, että hän käyttää Tiloja kulloinkin voimassa olevia Studion verkkosivullaan tai Tilassa kirjallisesti antamia ohjeita noudattaen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen katsotaan sopimusrikkomukseksi.

3. Asiakas vastaa yksin palveluidensa tuottamisesta Loppuasiakkaille, niiden vaikuttavuudesta, laadusta sekä siitä, että niitä tuotetaan voimassa olevien lakien, säädösten ja hyvien tapojen mukaisesti. Asiakas vastaa Loppuasiakkaiden perehdyttämisestä turvalliseen toimintaan Tiloissa sekä heille mahdollisesti siellä aiheutuneista haitoista ja vahingoista.

4. Tiloja voi varata yleiseen ja yksityiseen käyttöön. Yksityiseen käyttöön varattuun vuoroon ei saa osallistua enempää kuin 10 Loppuasiakasta. Varattavan vuoron pituus on 75 minuuttia, jollei erikseen ole muuta sovittu. Asiakkaan tulee sisällyttää varattuun aikaan Tilojen loppusiivous. Tilat tulee olla siistit ja vapaat seuraavan Asiakkaan saapuessa Tilaan. Yleisellä vuorolla tuntiin on sallittua osallistua yksi Loppuasiakas per Asiakas (valmentaja).

5. Asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä Studiolle Tiloissa havaitsemistaan virheistä tai puutteista, jotka haittaavat Tilojen käyttämistä tarkoitukseensa tai vaarantavat niitä käyttävien turvallisuuden.

6.Musiikin ja kuntoilun äänenvoimakkuus ei saa häiritä muuta ympäristöä ja yllä olevaa kiinteistöä. Musiikin volyymi on asennettu valmiiksi sallittavalle tasolle.

7. Ulkokengillä liikkuminen tiloissa on kiellettyä.

8. Asiakkaan jättäessä Tilat epäasialliseen kuntoon, on Studiolla oikeus siivotuttaa Tilat Asiakkaan kustannuksella sekä periä siivoushinnan lisäksi syntyneet epäsuorat vahingot, kuten saamatta jääneet käyttöoikeusvuokrat. Huomioithan, että tilat tarkastetaan jokaisen varauksen jälkeen ja studiolla on oikeus periä asiakkaalta kalusteille tai laitteille sekä muuten Studiolle aiheuttamansa vahingot.